Tarieven & vergoedingen


 Tarieven

Voor iedereen geldt dat voor alle verzekerde zorg door de zorgverzekeraar eerst het eigen risico wordt aangesproken. Het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt in 2021  €385,00.

Afhankelijk van de ernst van de problematiek vindt de behandeling plaats binnen de generalistische basis GGZ (GB-GGZ), of binnen de gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Kortdurende behandelingen worden behandeld in de GB-GGZ. De pakket-tarieven voor psychologische hulp worden vanuit de basisverzekering vergoed. Zijn de problemen complexer en langdurend, dan verwijst de huisarts je naar de gespecialiseerde GGZ (SGGZ), waar langdurende behandelingen mogelijk zijn. De tarieven voor de SGGZ verschillen per diagnose en de door de therapeut bestede tijd aan de behandeling. Dit wordt een diagnose-behandelcombinatie (DBC) genoemd. Een DBC kan maximaal één jaar duren, waarna indien nodig, een vervolgtraject kan worden gestart. Voor zowel de GB-GGZ als de SGGZ geldt dat deze aan het eind van de behandeling of na maximaal een jaar worden gedeclareerd.

Zowel voor de GBGGZ als voor de SGGZ hanteren we 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. 

Zie voor de tarieven GBGGZ: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_292636_22/.

En voor de tarieven SGGZ: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_292704_22/.

Tarief Overig (zorg)product
Het maximum Overig Zorg Product (OZP)-tarief voor de prestatie 'ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2020: €110,27, per sessie. Het tarief binnen Heelzorg is 100% van dit maximumtarief.

Tarief zelfbetalers
Het tarief binnen Heelzorg voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GBGGZ.
Het tarief voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de SGGZ. 

Vergoedingen

Heelzorg heeft geen contracten met zorgverzekeraars. 

Wanneer je een restitutiepolis hebt, worden de kosten doorgaans 100% vergoed. Het is echter raadzaam dit te checken bij je zorgverzekeraar, omdat niet alle restitutiepolissen echt volledig het NZA tarief vergoeden. 

Wanneer je een naturapolis hebt dan wordt 60% tot 90% van de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed. Het is mogelijk om het deel wat je zelf moet betalen in termijnen te betalen, middels een maandelijkse factuur. Je kunt overwegen de naturapolis aan het einde van het jaar om te zetten in een restitutiepolis. Het is daarbij raadzaam bij jouw zorgverzekeraar te informeren naar het exacte percentage dat vanuit deze restitutiepolis wordt vergoed. 

Bij vragen over bovenstaande kun je altijd contact met ons opnemen via info@heelzorg.nl.

De kosten van afspraken die niet worden nagekomen of te laat worden afgezegd (minder dan 24 uur van tevoren), kunnen uiteraard niet op de verzekering worden verhaald. Er wordt hiervoor in voorkomend geval door Heelzorg een bedrag van €75,00 in rekening gebracht. 

De kosten voor supervisie bedragen € 100,- per klokuur.