Rechten en plichten

Alle GGZ professionals zijn verplicht zich bij de uitoefening van hun beroep te houden aan bepaalde regels. Deze zijn beschreven in de Beroepscodes voor hun specifieke beroepsgroep (psychiaters, psychologen, vaktherapeuten en verpleegkundigen). Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en de KZI (Kwaliteitswet zorginstellingen), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. De belangrijkste punten worden hierna toegelicht:

De behandelrelatie

De behandelaar is verplicht haar werk zorgvuldig te doen en je met respect te behandelen; zij mag geen misbruik maken van haar positie. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de hulpverlener geen overeenkomst met je sluiten waarvan zij voordeel zou kunnen hebben.

Geheimhouding

De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden. Zij kan alleen met jouw toestemming gegevens verstrekken aan derden, waaronder de huisarts. Bij hoge uitzondering mag je behandelaar (bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen) haar geheimhoudingsplicht verbreken. De behandelaar heeft geen toestemming nodig om over de behandeling te overleggen met een collega die direct bij de behandeling is betrokken. Via een zogenoemde materiële controle mag de zorgverzekeraar nagaan of de behandeling correct is gedeclareerd. Indien dat proportioneel is en noodzakelijk voor het onderzoek, is de zorgverzekeraar daarbij gerechtigd om jouw dossier in te zien. Indien je er principieel bezwaar tegen hebt dat de zorgverzekeraar je behandeldiagnose en de zorgvraagtypering (zorgzwaarte) via de declaratie onder ogen krijgt, dan kun je daartegen bezwaar maken bij je behandelaar. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor de privacyverklaring ontwikkeld (zie downloads). Met klachten over schending van privacy door je zorgverzekeraar kun je voor informatie en advies terecht bij Mind Landelijk Platform voor Psychische Gezondheid.

Het Dossier

De behandelaar bewaart je gegevens, zoals de verwijzing, indicatiestelling, brieven, alsook een beschrijving van de voortgang van de behandeling in een elektronisch dossier. Het elektronische gegevensbestand is zodanig ingericht dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer is verzekerd. Je mag jouw elektronische dossier inzien en prints maken. Je hebt geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met jouw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heb je recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van je behandelaar. Je mag wel iets aan je dossier toevoegen, maar er niets uithalen. Je hebt het recht je dossier te laten vernietigen. Hier moet je schriftelijk om verzoeken. De administratieve gegevens over je behandeling mogen niet worden vernietigd, omdat controle door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar mogelijk moet blijven. De boekhouder en de secretaresse van Heelzorg hebben toegang tot het elektronisch dossier om de tijdsregistraties te verzamelen en de facturen te kunnen opmaken.

Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking gesteld ter bescherming van je privacy. De nieuwe privacy wetgeving stelt dat de verwerking van persoonlijke gegevens met passende maatregelen beschermd dient te worden. Hoe Heelzorg hier zorg voor draagt staat beschreven in het Privacy Statement Heelzorg. Voor het emailcontact vanuit Heelzorg met cliënten en andere zorgverleners wordt gebruik gemaakt van het beveiligde mailsysteem Zivver. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, kun je informatie vinden over de specifieke uitwerking van de AVG binnen de Zorg.

Kwaliteits-monitoring

GGZ instellingen zijn verplicht om jaarlijks metingen aan te leveren over kwaliteitsaspecten van de ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) vanuit het perspectief van de cliënt. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst, de CQi (Consumer Quality Index), die jaarlijks zal worden afgenomen. Individuele scores op een aantal factoren worden gemiddeld over de totale groep cliënten binnen Heelzorg en opgestuurd aan GGZ Dataportaal. Jouw individuele antwoorden zijn daardoor niet herleidbaar.

Menu

Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te verbeteren. Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Bekijk meer informatie