Rechten en plichten
De  psychologen en de Verpleegkundig Specialist GGZ zijn verplicht zich bij de uitoefening van hun beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan voor psychotherapeuten in de Beroepscode voor psychologen en voor de Verpleegkundig Specialist in de Beroepscode voor verpleegkundigen.
Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. De belangrijkste punten worden hierna toegelicht:

De behandelrelatie

De behandelaar is verplicht haar werk zorgvuldig te doen en je met respect te behandelen; zij mag geen misbruik maken van haar positie. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de hulpverlener geen overeenkomst met je sluiten waarvan zij voordeel zou kunnen hebben.

Geheimhouding

De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden. Zij kan alleen met jouw toestemming gegevens verstrekken aan derden, waaronder de huisarts. Bij hoge uitzondering mag je behandelaar (bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen) haar geheimhoudingsplicht verbreken. De behandelaar heeft geen toestemming nodig om over de behandeling te overleggen met een collega die direct bij de behandeling is betrokken. Via een zogenoemde materiële controle mag de zorgverzekeraar nagaan of de behandeling correct is gedeclareerd. Indien dat proportioneel is en noodzakelijk voor het onderzoek, is de zorgverzekeraar daarbij gerechtigd om jouw dossier in te zien. Indien je er principieel bezwaar tegen hebt dat de zorgverzekeraar je behandeldiagnose via de declaratie onder ogen krijgt, dan kun je daartegen bezwaar maken bij je behandelaar. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor de privacyverklaring ontwikkeld. Met klachten over schending van privacy door je zorgverzekeraar kun je voor informatie en advies terecht bij het Landelijk Platform GGz (LPGGz) via www.platformggz.nl

Het Dossier

De behandelaar bewaart je gegevens in zowel een elektronische als in een papieren dossier. Dat zijn de verwijzing, de indicatiestelling, brieven, alsook een beschrijving van de voortgang van de behandeling. Het dossier en het elektronische gegevensbestand is zodanig ingericht dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer is verzekerd. Je mag je dossier inzien en fotokopieën maken. Je hebt geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met jouw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heb je recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van je behandelaar. Je mag wel iets aan je dossier toevoegen, maar er niets uithalen. Je hebt het recht je dossier te laten vernietigen. Hier moet je schriftelijk om verzoeken. De administratieve gegevens over je behandeling mogen niet worden vernietigd, omdat controle door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar mogelijk moet blijven. De boekhouder van de praktijk, Mevr. M. Bos, heeft toegang tot het elektronisch dossier om de tijdsregistraties te verzamelen, facturen te kunnen opmaken en de DBC en/of het pakket te beheren.

Bescherming van uw privacy
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking gesteld ter bescherming van je privacy.  Wij adviseren je dan ook om bij het kopje    "Downloads & Links ", onderaan de website, het document AVG te lezen.

Registratienummers van de behandelaren
Nanouk Bakker, Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut.  Bignummers: 49910437825 en 69910437816.
Nimet Elmaci, Klinisch Psycholoog/ Psychotherapeut. Bignummers: 59912518025 en 7992518016.
Antoinette Kobes, Verpleegkundig Specialist GGZ.  Bignummer: 99060307030.