Behandelaanbod

Fasegerichte behandeling

Bij Heelzorg werken we volgens de GGZ-richtlijnen. Voor de behandeling van de postraumatische stress stoornis, staan deze beschreven in de Zorgstandaard Psychotrauma- en Stressorgerelateerde Stoornissen en voor de behandeling van dissociatieve stoornissen, kun je deze vinden in de Zorgstandaard Dissociatieve Stoornissen. Daarnaast laten we ons inspireren door enkele nieuwe ontwikkelingen in het veld waar momenteel op internationaal niveau volop onderzoek naar wordt gedaan, met veelbelovende eerste resultaten.

In de behandeling van de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering (de complexere vormen van PTSS en dissociatieve stoornissen) wordt uitgegaan van een fasegericht-behandelmodel:

Fase 1 is gericht op veiligheid, stabilisatie, het verminderen van symptomen en het opbouwen van veilige behandelrelaties. Het gaat hier onder andere om het verkrijgen van kennis over de problematiek, het verlagen van het stressniveau in het lichaam, het verbeteren van basale levensfuncties (eten, slaap, zelfzorg), het leren van emotie-regulatievaardigheden en het aanleren of verbeteren van relationele vaardigheden.

Fase 2 is de traumaverwerkingsfase waarbij het gaat over het confronteren met, doorwerken en integreren van de traumatische herinneringen. Deze fase wordt zo nodig afgewisseld met stabilisatie en symptoommanagement.

Fase 3 gaat over integratie van het verleden, heden en toekomst in het levensverhaal. Over rouw, nieuw perspectief en herstel.

Afhankelijk van de aard van de problematiek doorloopt het behandelproces al dan niet alle fases. In sommige gevallen zal het niet nodig zijn om veel tijd te besteden aan fase 1 en kan er vrij snel overgegaan worden tot de traumaverwerkingsfase. In andere gevallen zal de behandeling voornamelijk bestaan uit het werken aan fase 1 doelen.

In alle behandelfasen kunnen verschillende behandelvormen worden ingezet. Wanneer er sprake is van complexe problematiek zal er voor een multidisciplinaire behandeling gekozen worden. Concreet betekent dit dat je met twee en soms meer disciplines (parallel) samenwerkt aan je behandeldoelen. Je werkt dan met een vast behandelduo bestaande uit een psychotherapeut of GZ-psycholoog gecombineerd met een verpleegkundige of vaktherapeut. Op indicatie kan dit worden aangevuld met kortdurende modules (8 tot 10 gesprekken) waarin een specifiek thema of deelprobleem bewerkt kan worden.  Hieronder vind je een overzicht van de verschillende behandelvormen- en methodieken waar we gebruik van maken.

Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelvorm waarbij het contact tussen cliënt en therapeut centraal staat. Binnen deze behandelvorm onderzoeken cliënt en therapeut samen de betekenis van gevoelens, gedragingen, relaties en de ervaren klachten. Er zijn verschillende stromingen binnen de psychotherapie. Voor de behandeling van de gevolgen van vroegkinderlijk trauma past Heelzorg integratieve psychotherapie toe. Hierbij worden verschillende behandelvormen en interventies gecombineerd. Wij maken daarbij gebruik van de volgende referentiekaders en methodieken:

  • Psychodynamische psychotherapie is een inzichtgevende therapievorm, die er vanuit gaat dat klachten voortkomen vanuit onbewuste gevoelens en gedragingen uit de kindertijd. Het doel van deze therapievorm is om deze onbewuste gevoelens en gedragspatronen bewust te maken, waardoor het mogelijk wordt om op een andere manier met je emoties om te gaan.
  • Clientgerichte psychotherapie is een inzicht gevende therapievorm waarbij de nadruk ligt op persoonlijke ontwikkeling en groei. Binnen deze therapievorm staat de cliënt als persoon centraal. De cliënt bepaalt wat hij/zij wel of niet bespreekt in de therapie. Het doel is om het denken, voelen en handelen te (her-)integreren.
  • Cognitieve gedragstherapie is een therapievorm die – met name door het maken van analyses en het doen van oefeningen en huiswerk – de cliënt leert om anders tegen situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. De focus ligt op het veranderen van gedragspatronen en op de manier van denken en interpreteren, wat op zijn beurt invloed heeft op de ervaren emoties. Het gedrag en de gedachten die klachten veroorzaken of in stand houden, worden behandeld. Daarnaast vindt er blootstelling aan moeilijke emoties plaats, waardoor deze beter kunnen worden verdragen.
  • Eye Movement Desentization and Reprocessing (EMDR) is ontwikkeld als methode om traumatiserende gebeurtenissen te verwerken. EMDR is een aantoonbaar effectieve therapievorm in de behandeling van de symptomen van een PTSS. Tijdens een EMDR behandeling wordt gevraagd om het meest nare beeld van de traumatiserende gebeurtenis voor de geest te halen, waarbij je vervolgens door de therapeut wordt afgeleid. Dit gebeurt meestal door met de ogen de handbewegingen (van links naar rechts) van de therapeut te volgen. Ook kan de afleiding bestaan uit het luisteren van geluiden die afwisselend links en rechts worden aangeboden. In de loop van het proces zal de emotionele lading op het beeld afnemen en wordt het minder moeilijk om aan de gebeurtenis terug te denken.
  • Narratieve Exposure Therapie (NET) is een vorm van behandeling die gericht is op de verwerking van ernstig schokkende ervaringen. Bij NET worden de schokkende en traumatische gebeurtenissen in gedachten weer naar boven gehaald (exposure). Daarnaast worden alle belangrijke gebeurtenissen uit het leven van de cliënt, zowel de belangrijkste schokkende, als de belangrijkste mooie gebeurtenissen, in het perspectief van de gehele levenslijn geplaatst. Deze gebeurtenissen worden besproken en symbolisch vorm gegeven door stenen en bloemen langs een levenslijn (lint) te plaatsen. Elke zitting is een intensief proces van verwerking, waarvan een verslag wordt gemaakt. Aan het eind van de behandeling worden deze verslagen gebundeld tot een document.
  • Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), in het Nederlands vertaald als Aandachtgerichte Cognitieve Therapie, richt zich specifiek op het ontwikkelen van een andere houding ten opzichte van problemen. Met name op problemen die worden ervaren in negatieve denkpatronen en die ontstaan door het vermijden van gevoelens en lichamelijke sensaties. Door middel van oefeningen wordt geleerd om oude, ingesleten en automatische gewoonten te herkennen en los te laten. Daarnaast is de therapie gericht op het herstellen van de emotionele en biologische balans. Tijdens het beoefenen van MBCT ontstaat er meer afstand ten opzichte van negatief beladen gedachten en gevoelens. Je leert deze gedachten en gevoelens niet te veroordelen of te veranderen, maar te zien als voorbijgaande gebeurtenissen van de geest, in plaats van een exacte weergave van de werkelijkheid. Door je te richten op het huidige moment, middels je zintuigen en je volle aanwezigheid, wordt de vermijding  doorbroken en kun je kennismaken met jezelf als een groter geheel van waaruit je je gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties in een ander perspectief kunt gaan zien.
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) valt samen met de MBCT onder de zogenaamde derde generatie gedragstherapie. ACT behelst een aantal moderne technieken die als doel hebben om de psychologische flexibiliteit van mensen te vergroten. ACT werkt vanuit positieve psychologie en leert ons om anders en actiever in te spelen op problemen en veranderingen in het leven. Niet het bestrijden van klachten staat voorop, maar veel meer het verbeteren van vaardigheden om met vaak onvermijdelijke moeilijkheden om te gaan. De neiging om gedachten en gevoelens te willen controleren en vermijden staat leven naar onze persoonlijke waarden in de weg. Weer leren bewuste keuzes te maken en deze te ervaren door gedragsexperimenten (ACT = doen!),  maakt dat klachten een minder prominente plaats in het leven innemen.
  • Sensorimotor Psychotherapy (SP) is een behandelvorm waarbij aandacht voor het lichaam en de dialoog allebei even belangrijk zijn. In de klinische praktijk heeft SP haar waarde bewezen bij het behandelen van psychotrauma, gehechtheidsproblemen en persoonlijkheids-problematiek. In de behandeling van psychotrauma vormt niet de cognitieve of emotionele herinnering zelf, maar de traumatische activatie op lichamelijk niveau, de focus van de therapie. Er wordt gewerkt met de tijdens het trauma niet afgemaakte fysieke (verdedigings)reactie. Deze reactie wordt opnieuw geactiveerd, doorgewerkt en zodoende alsnog geïntegreerd in het levensverhaal van de cliënt.

Verpleegkundige Behandeling

Veel mensen met een voorgeschiedenis van vroegkinderlijke chronische traumatisering hebben naast complexe psychische klachten ook andere problemen, waar ze in het dagelijks bestaan last van hebben. Problemen op het gebied van de lichamelijke gezondheid, op het niveau van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, bijvoorbeeld eten en slapen), dagstructuur en daginvulling, maar ook het spirituele welzijn en het sociaal maatschappelijk functioneren staat doorgaans onder druk en behoeft gerichte behandeling.
Een specifiek aandachtspunt binnen dit programma is het anders leren omgaan met hyperarousal (emotionele en lichamelijke overreacties; te veel voelen) of juist hypo-arousal (emotionele en lichamelijke onderreacties; te weinig voelen). Deze uiterst belastende en beperkende gevoelssensaties ontstaan als automatische reacties op traumatische ervaringen. Door psycho-educatie, het ontwikkelen van meer inzicht hoe dit bij jou een rol speelt, oefenen en eventueel met behulp van aanvullende methoden, zoals ademhalingsoefeningen en mindfulness, kan je het arousalniveau stap voor stap verbeteren. Het doel is om gedurende de behandeling je zelfregie, zelfmanagement en veerkracht te versterken. Op indicatie en in overleg  kunnen wij een multidisciplinair aanbod bieden, waardoor je intensief kunt werken aan je herstel.

Imagery Rehearsal Therapy (IRT) kan in het Nederlands worden vertaald als nachtmerrietherapie. Nachtmerries komen veelvuldig voor. Het gevolg van nachtmerries is dat de slaap wordt verstoord, wat onder andere vermoeidheid en problemen met aandacht, geheugen, concentratie en stemming tot gevolg heeft. Een bijzondere vorm van een nachtmerrie is de posttraumatische nachtmerrie. Postraumatische nachtmerries volgen op een meegemaakte traumatische ervaring en keren voortdurend terug. Deze nachtmerries moeten vaak gericht worden behandeld. IRT is een helpende methode, waarin de focus ligt op het cognitief herstructureren van de nachtmerrie. De inhoud van de nachtmerrie zal afnemen. Naast deze methode van ‘rescripting’wordt binnen de IRT ook aandacht geschonken aan psycho-educatie, ontspanningsoefeningen en slaaphygiëne.

De Yucelmethode, helpt je te herstellen door zoveel mogelijk je eigen kracht te leren inzetten bij het verhelderen en oplossen van problemen.  De methode houdt in dat je (een persoon, gezin of familie) een kleurrijke, visuele weergave van je levenssituatie of een andere belangrijk thema bouwt met behulp van gekleurde blokken.  De opstelling omvat een weergave van jezelf (voorgesteld in de vorm van een neutraal gekleurde balk), van steunende factoren (T-vormige, gekleurde blokken) en belastende factoren (rechthoekige, gekleurde blokken). Door het al pratend bouwen aan de opstellingen krijg je meer inzicht in je problematiek wat mogelijk het proces van acceptatie en verbinding met je eigen situatie of thema vergroot.

Psychomotorische Therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelvorm voor mensen met psychosociale of psychische problematiek, waarbij op methodische wijze gebruikgemaakt wordt van werkvormen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. De psychomotorisch therapeut richt zich op de problematiek zoals deze naar voren komt in bewegingsdrang, lichaamstaal, lichamelijke spanningen, lichaamshouding, lichaamssensaties en lichaamsbeleving.

Traumasensitieve Yoga is een vorm van yoga waarbij rekening wordt gehouden met de effecten van traumatisering. Het is er op gericht om het deel van je zenuwstelsel dat je helpt tot rust te komen weer te activeren. Iets wat door de traumatisering vaak verstoord is geraakt. Ook is het belangrijk dat er gewerkt wordt met simpele houdingen die je helpen om stap voor stap je lichaamsbewustzijn te vergroten en aan te voelen welke oefeningen voor jou helpend zijn. Houdingen of series van houdingen die mogelijk triggeren of als intens worden ervaren laten we hierbij achterwege. Het kan dus zijn dat je het gewoon zittend op de stoel kan doen als dit gewenst is, liggend op een matje is zeker geen must!

Beeldende Therapie

Beeldende therapie (BT) is een ervaringsgerichte behandelvorm die op methodische wijze gebruik maakt van beeldend materiaal. De therapeut zal samen met de cliënt op zoek gaan naar manieren van werken met het materiaal en in de vormgeving, met het doel een veranderproces op gang te brengen. De werkende aspecten van deze therapievorm zijn het (tast)zintuigelijke van het materiaal en het ontstaan van een eindproduct. In de materiaalbeleving en in de vormgeving, kan de cliënt zichzelf waarnemen en (her)kennen en kunnen nieuwe ervaringen opgedaan worden.

Farmacotherapie

Binnen Heelzorg is farmacotherapie mogelijk. Farmacotherapie betekent behandeling met medicatie. Medicatie kan soms psychische klachten helpen verminderen, of het effect van een andere lopende behandeling verbeteren. Wanneer psychofarmaca geïndiceerd is dan zal je behandelaar dit met je bespreken. Uiteraard kun je gedurende de behandeling ook zelf altijd het aanvullend inzetten van medicatie bespreekbaar maken. Naast je eigen behandelaar zijn de voorschrijvend psychiater en Verpleegkundig Specialist GGZ hiervoor de contactpersonen. Zij kunnen je adviseren over de verschillende soorten medicijnen, de dosering, de werking en bijwerkingen en hoe lang het nemen van de medicijnen nodig is. Omdat het effect van psychofarmaca ook afhankelijk is van andere medicatie, leefstijl, maar ook van eventueel drugs- of alcoholgebruik is het belangrijk dat je deze informatie met ons deelt, zodat dit in het advies kan worden meegenomen.

Het is niet altijd nodig dat Heelzorg de farmacotherapie verzorgt. Het kan zijn dat je deze vorm van therapie al ergens anders volgt of dat de huisarts de psychofarmaca voorschrijft. Tijdens de intake zal deze informatie geïnventariseerd worden. Mochten er zich veranderingen voordoen dan kun je ook dit bespreekbaar maken met je behandelaar. 

De voorschrijvend huisarts kan waar wenselijk advies ten aanzien van de psychofarmaca vragen aan de psychiater. Via je behandelaar of via de Verpleegkundig Specialist GGZ kan er dan een consulterende afspraak met de psychiater voor je worden gepland. Ook kan de huisarts met jouw toestemming direct een telefonisch consult met de psychiater afspreken ten behoeve van zijn of haar advies en beleid. 

Aanmelden

Een week na opening voor nieuwe aanmeldingen in oktober 2023, zijn we genoodzaakt voorlopig weer te sluiten. Vanwege de lange wachtduur kunnen we momenteel helaas geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen. Je kunt ook de website van Vektis checken voor de meest actuele informatie.

Menu

Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te verbeteren. Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Bekijk meer informatie